ព័ត៌មានលម្អិត សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១១ និង ទិសដៅ ២០១២

ពត៌មានទិន្នន័យ
ឈ្មោះ:សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១១ និង ទិសដៅ ២០១២
ការពិពណ៌នាសង្ខេប:
ទំហំឯកសារ: Empty
ប្រភេទឯកសារ:pptx (ប្រភេទឯកសារ: application/octet-stream)