ព័ត៌មានលម្អិត សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១០និងទិសដៅ ២០១១

ពត៌មានទិន្នន័យ
ឈ្មោះ:សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១០និងទិសដៅ ២០១១
ការពិពណ៌នាសង្ខេប:
ទំហំឯកសារ: 31.44 MB
ប្រភេទឯកសារ:pptx (ប្រភេទឯកសារ: application/octet-stream)